Grievance Officer

 

Mrs. Sarita Dhakal

Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

Haramtari-6, Gorkha
Phone: 064 420503
Mobile: 9802846891
Email: sarita.sadhanamf@gmail.com