Compliance Officer

Mr. Rupesh Kumar Jha

Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

Haramtari-6, Gorkha
Phone: 064 420503
Mobile: 9802846952
Email: rupesh.sadhanamf@gmail.com